Zasiłek pogrzebowy dla osoby nieubezpieczonej

22 listopada 2019
trumna

Zasiłek pogrzebowyprzysługuje osobom, które pokryły koszty pochówku. Przepisyregulujące tę kwestię, wskazują, kto dokładnie jest uprawnionydo otrzymania jednorazowego świadczenia. Warto pamiętać, żezasiłek otrzymamy, gdy zmarły podlegał ubezpieczeniu emerytalnemui rentowemu, na przykład z tytułu zatrudnienia czy prowadzeniafirmy.

Są jednak przypadki, gdy zmarłynie był nigdzie ubezpieczony. Wówczas sytuacja nieco siękomplikuje, nie zostaje bowiem spełniona jedna z ustawowychprzesłanek, uprawniających do wypłaty świadczenia. Czy oznaczato, że rodzina lub osoby, które pokryły koszty pogrzebu, zostanąpozbawione prawa do zasiłku?

Zasiłek pogrzebowy ZUS

Jak wspomnieliśmy, zasiłek pogrzebowy ZUS wypłaca osobom uprawnionym, które posiadają dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pochówku. Aby starać się o to świadczenie należy więc okazać się rachunkami lub fakturami, wystawionymi między innymi przez zakład pogrzebowy z Warszawy, organizujący uroczystość.

Wniosek o zasiłekpogrzebowy powinien takżezawierać zaświadczenie płatnika składek o ubezpieczeniu zmarłego.Tu pojawia się kłopot, gdy zmarły nie pracował ani nie prowadziłdziałalności gospodarczej. Ustawa przewiduje jednak taką sytuację,umożliwiając staranie się o wypłatę świadczenia najbliższymczłonkom rodziny zmarłego, którzy ponieśli koszty pogrzebu.Warunek jest jednak taki, że wnioskodawca musi być ubezpieczony lubpobierać rentę bądź emeryturę. W tym przypadku do ZUS należydostarczyć dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym (aktz USC) oraz zaświadczenie płatnika składek o zgłoszeniu doubezpieczenia.

Sprawdź również:  Konsolacja po pogrzebie – skąd pochodzi zwyczaj?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Kwestię, ile wynosizasiłek pogrzebowy, takżeregulują przepisy. Nie ma znaczenia fakt, czy zmarły byłubezpieczony, czy też nie – w każdym przypadku bliskimprzysługuje kwota 4.000 zł. Tu jednak również można spotkaćwyjątki. Jeśli koszty pogrzebu poniósł pracodawca, gmina, powiatczy ośrodek pomocy społecznej, wówczas wysokość zasiłkuwypłacona będzie do wysokości przedłożonych rachunków, jednaknie więcejniż 4.000 zł.

ZUS na wypłatę zasiłku ma 30dni od daty złożenia wniosku, pod warunkiem, że jest on kompletny.Każde wezwanie o uzupełnienie dokumentów skutkuje przedłużeniemtego terminu, dlatego też warto zadbać o to, aby przygotowaćwszystkie niezbędne załączniki. Świadczenie przelewane jest narachunek bankowy wnioskodawcy lub wysyłane przekazem pocztowym nawskazany we wniosku adres.

Zasiłek pogrzebowy jestświadczeniem umożliwiającym pokrycie kosztów pochówku. Wypłacanyjest z ubezpieczenia rentowego, dlatego też na etapie składaniawniosku weryfikuje się, czy zmarły był ubezpieczony. W sytuacji,gdy nie pracował ani nie prowadził działalności gospodarczej,świadczenie przysługuje najbliższym członkom rodziny, którzyponieśli koszty pogrzebu i zgłoszeni są do ubezpieczeniarentowego.