Transport zmarłych z zagranicy

7 maja 2020
transport zmarłych

Transport ciałaz zagranicyuregulowany jest przez polskie i międzynarodowe przepisy,określające dokładny sposób postępowania. Niezbędne jest zatemuruchomienie procedury administracyjnej, w wyniku której rodzinazmarłego otrzyma zezwolenie na transport zwłok, pozwalające nasprowadzenie ciała do kraju.

Z wnioskiem do starosty właściwegoze względu na miejsce pochówku może wystąpić najbliższa rodzinazmarłego. Postępowanie administracyjne trwa nie dłużej niż 3 dnii jest dla jego uczestników bezpłatne. W załatwianiu wszelkichformalności związanych ze sprowadzeniem ciała z zagranicy pomocnisą pracownicy zakładów pogrzebowych, którzy wiedzą, jakichformalności należy dopełnić, aby zgodnie z prawem zorganizowaćtransport ciała.

Wymagane dokumenty

Do wspomnianego wniosku należyzałączyć prawem wymaganedokumenty. Niezbędnyjest więc akt zgonu lub inny dokument, potwierdzający śmierć orazjej przyczynę. Jest to koniecznez uwagi choćby na ograniczenia związane z transportem osóbzmarłych na choroby zakaźne, który może być zrealizowanynajwcześniej 2 lata od momentu zgonu.

Proceduryuzyskiwania zezwolenia wymagają także przekazania tego dokumentu dopolskich władz konsularnych w kraju, w którym nastąpił zgon. Niema konieczności wysyłania zezwolenia pocztą czy dostarczania goosobiście. Wystarczy sprawdzić na stronie właściwej placówki, wjakiej formie można dostarczyć dokument najszybciej np. faksem czymailem.

Transport zmarłych

Po uzyskaniu od polskich władzkonsularnych zaświadczenia można przystąpić do organizacjiprzewozu. Transportzmarłych musi byćzrealizowany przez podmioty wyspecjalizowane, jeśli odległość na,jaką ma być przewiezione ciało, jest większa niż 60 km.Szczegółowe regulacje obejmują między innymi oznakowanie orazwyposażenie pojazdu, służącego do transportu.

Sprawdź również:  Dlaczego zapalamy znicze pogrzebowe?

Warto także pamiętać, żeprzepisy nie zezwalają na otwarcie trumny po jej dotarciu do kraju,a pochówek powinien odbyć się niezwłocznie po sprowadzeniu ciała.Istotne jest więc pełne współdziałanie rodziny z wybranymzakładem pogrzebowym, aby bez utrudnień można było przygotowaćuroczystości pogrzebowe.

Stając przed koniecznościąsprowadzenia zwłok bliskiej osoby z zagranicy, warto posiłkowaćsię doświadczeniem i wiedzą zakładu pogrzebowego. Pomoc będzieniezbędna nie tylko przy samym przewozie, ale przede wszystkimpodczas procedury uzyskiwania zezwolenia na transportzmarłych. WWarszawie kompleksoweusługi w zakresie międzynarodowego przewozu zwłok świadczy ZakładUsług Pogrzebowych Niebo, zapewniając profesjonalne przygotowaniedokumentacji oraz samego transportu.