Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego
  • osoby, która pobierała rentę lub emeryturę
  • osoby, która w chwili śmierci spełniała kryteria do pobierania renty lub emerytury
  • członka rodziny ubezpieczonego, emeryta, rencisty

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem jednorazowym, wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które pokryły koszty pogrzebu zmarłego. Naszym Klientom pomagamy w uzyskaniu zasiłku, przygotowując między innymi komplet niezbędnych dokumentów, które – zgodnie z przepisami – muszą być dołączone do wniosku.

Zasiłek pogrzebowy 2019 przysługuje członkom rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego oraz osobie obcej, jeśli pokryli koszty pochówku. Niezbędne jest zatem posiadanie oryginału rachunku, obejmującego wszelkie należności związane z pogrzebem.

Zasiłek pogrzebowy ZUS

Zasiłek pogrzebowy ZUS wypłaca, jeśli dokumenty są kompletne, a o świadczenie ubiega się osoba uprawniona do jego otrzymania. Wniosek o zasiłek pogrzebowy musi być złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Podstawą do realizacji płatności jest wypełniony wniosek, który składa się na druku Z-12. Niezbędnym załącznikiem jest akt zgonu, akt urodzenia martwego dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

ZUS zasiłek pogrzebowyprzyzna, jeśli do dokumentów dołączone będą także oryginałyrachunków potwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu lub ich kopiepotwierdzone za zgodność z oryginałem przez bank, w którymzostały wcześniej złożone. Wnioskodawca ma obowiązekprzedłożenia również aktówstanu cywilnego, potwierdzających pokrewieństwo lub powinowactwo zezmarłym oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiuubezpieczeniuemerytalnemu i rentowemu.

Zasiłek przysługuje także w przypadku śmierci ubezpieczonego po ustaleniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania Osoby Zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenie Policji lub Prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

To, ile wynosi zasiłek pogrzebowy, ustalane jest w zależności od stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy ze zmarłym. Każdemu członkowi rodziny ZUS przyznaje kwotę 4.000 zł, niezależnie od rzeczywistych kosztów pogrzebu. Osoba obca, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina czy powiat mogą uzyskać zwrot do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie więcej jednak niż 4.000 zł.

Wysokość zasiłku pogrzebowego regulowana jest przez Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata realizowana jest niezwłocznie, jednak przepisy określają, iż ZUS przekaże świadczenie wnioskodawcy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów. Zasiłek wypłacany jest na wskazany numer rachunku bankowego lub – w przypadku braku konta – przekazem pocztowym.