Zasiłek pogrzebowy

ZASIŁEK POGRZEBOWY PRZYSŁUGUJE W RAZIE ŚMIERCI:

  • ubezpieczonego
  • osoby, która pobierała rentę lub emeryturę
  • osoby, która w chwili śmierci spełniała kryteria do pobierania renty lub emerytury
  • członka rodziny ubezpieczonego, emeryta, rencisty

Zasiłek przysługuje także w przypadku śmierci ubezpieczonego po ustaleniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania Osoby Zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenie Policji lub Prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.

Od 1 marca 2011 roku – wysokość zasiłku pogrzebowego to 4000 PLN. Wniosek należy złożyć w przeciągu 12 miesięcy od dnia śmierci.

Podstawa prawna: art. 80, art. 81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Close Menu