Formalności Pogrzebowe Warszawa

Zasady postępowanie w przypadku zgodnu:

Odbiór Ciała z miejsca zgonu jest możliwy po stwierdzeniu przez lekarza zgonu i wystawieniu karty zgonu.

Karta zgonu:

Kartę zgonu wystawia lekarz. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, będzie to lekarz prowadzący, jeżeli zgon nastąpił w domu należy wezwać lekarza rodzinnego albo lekarza pogotowia. (Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego). Karta zgonu wydawana jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu, warto ją skserować.

Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, ciało trafia do zakładu medycyny sądowej. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok, co może potrwać kilka dni, zakład medycyny sądowej wystawi Kartę zgonu na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości Osoby Zmarłej (zawierającego numer PESEL) oraz po przedłożeniu zezwolenia prokuratury na odbiór zwłok. Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, stwierdzającego zgon. Na podstawie tego dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego wydawany jest akt zgonu.

Akt zgonu:

Zgon osoby należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca, w którym nastąpił zgon.

Do zgłoszenia śmierci i uzyskania aktu zgonu potrzebne są następujące dokumenty:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon
  • dowód osobisty Osoby Zmarłej
  • jeżeli Osoba Zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka
  • odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka).

Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest w USC bezpłatnie w jednym egzemplarzu. Kolejne odpisy wydawane są za opłatą (22 złote za odpis skrócony)

Pogrzeb i zasiłek pogrzebowy:

Formalności związane z pogrzebem i wypłatą zasiłku pogrzebowego zazwyczaj załatwiamy na miejscu. Przy organizacji pogrzebu podpisuje się odpowiednie upoważnienie. Formalności dotyczące pogrzebu to miejsce pochówku, data pogrzebu, szczegóły nabożeństwa żałobnego, kremacji, wybór trumny. Zwykle aby dopełnić wszystkich formalności prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

  • karta zgonu
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • dowód osobisty osoby zlecającej,
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (dokładne dane Zmarłego oraz pracodawcy) lub legitymacja emeryta/rencisty Osoby Zmarłej,
  • dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie (skrócone odpisy aktów np. urodzenia lub dowody osobiste).

Organizacja Pogrzebu:

Gwarantujemy należytą godność, poszanowanie Zmarłych i osób im bliskich.

Prowadzimy profesjonalną, kompleksową obsługę oraz wszelkie formalności z tym związane.

Pomagamy w załatwianiu skomplikowanych procedur cmentarnych, w ZUSie, kancelariach kościelnych i urzędach.