Zasiłek pogrzebowy dla osoby nieubezpieczonej

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które pokryły koszty pochówku. Przepisy regulujące tę kwestię, wskazują, kto dokładnie jest uprawniony do otrzymania jednorazowego świadczenia. Warto pamiętać, że zasiłek otrzymamy, gdy zmarły podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, na przykład z tytułu zatrudnienia czy prowadzenia firmy.

Są jednak przypadki, gdy zmarły nie był nigdzie ubezpieczony. Wówczas sytuacja nieco się komplikuje, nie zostaje bowiem spełniona jedna z ustawowych przesłanek, uprawniających do wypłaty świadczenia. Czy oznacza to, że rodzina lub osoby, które pokryły koszty pogrzebu, zostaną pozbawione prawa do zasiłku?

Zasiłek pogrzebowy ZUS

Jak wspomnieliśmy, zasiłek pogrzebowy ZUS wypłaca osobom uprawnionym, które posiadają dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pochówku. Aby starać się o to świadczenie należy więc okazać się rachunkami lub fakturami, wystawionymi między innymi przez zakład pogrzebowy, organizujący uroczystość.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy powinien także zawierać zaświadczenie płatnika składek o ubezpieczeniu zmarłego. Tu pojawia się kłopot, gdy zmarły nie pracował ani nie prowadził działalności gospodarczej. Ustawa przewiduje jednak taką sytuację, umożliwiając staranie się o wypłatę świadczenia najbliższym członkom rodziny zmarłego, którzy ponieśli koszty pogrzebu. Warunek jest jednak taki, że wnioskodawca musi być ubezpieczony lub pobierać rentę bądź emeryturę. W tym przypadku do ZUS należy dostarczyć dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym (akt z USC) oraz zaświadczenie płatnika składek o zgłoszeniu do ubezpieczenia.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Kwestię, ile wynosi zasiłek pogrzebowy, także regulują przepisy. Nie ma znaczenia fakt, czy zmarły był ubezpieczony, czy też nie – w każdym przypadku bliskim przysługuje kwota 4.000 zł. Tu jednak również można spotkać wyjątki. Jeśli koszty pogrzebu poniósł pracodawca, gmina, powiat czy ośrodek pomocy społecznej, wówczas wysokość zasiłku wypłacona będzie do wysokości przedłożonych rachunków, jednak nie więcej niż 4.000 zł.

ZUS na wypłatę zasiłku ma 30 dni od daty złożenia wniosku, pod warunkiem, że jest on kompletny. Każde wezwanie o uzupełnienie dokumentów skutkuje przedłużeniem tego terminu, dlatego też warto zadbać o to, aby przygotować wszystkie niezbędne załączniki. Świadczenie przelewane jest na rachunek bankowy wnioskodawcy lub wysyłane przekazem pocztowym na wskazany we wniosku adres.

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem umożliwiającym pokrycie kosztów pochówku. Wypłacany jest z ubezpieczenia rentowego, dlatego też na etapie składania wniosku weryfikuje się, czy zmarły był ubezpieczony. W sytuacji, gdy nie pracował ani nie prowadził działalności gospodarczej, świadczenie przysługuje najbliższym członkom rodziny, którzy ponieśli koszty pogrzebu i zgłoszeni są do ubezpieczenia rentowego.