Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

22 listopada 2019
ZUS

Zasiłek pogrzebowy jestjednorazowym świadczeniem wypłacanym przez Zakład UbezpieczeńSpołecznych. Jego wysokość oraz zasady przyznawania regulująprzepisy Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie, przyznawane przezZUS lub KRUS, często mylnie łączone jest z indywidualnymubezpieczeniem. Jeśli zmarły posiadał polisę np. w PZU,zasiłek pogrzebowy będziewypłacony z budżetu państwa oraz – jako jednorazoweodszkodowanie – od ubezpieczyciela, w zależności od warunkówpolisy.

Zasiłek pogrzebowy zZUS wynosi 4.000 zł iwypłacany jest, w przypadku osób bliskich, w pełnej wysokości,niezależnie od udokumentowanych kosztów pogrzebu. Inaczej sprawawygląda, jeśli pochówek odbył się na koszt pracodawcy, gminy czyośrodka pomocy społecznej. Wówczas świadczenie należy się tympodmiotom, ale tylko w kwocie odpowiadającej przedstawionymrachunkom za pogrzeb, jednak nie większej niż wspomniane 4.000 zł.

H2: Zasiłek pogrzebowy ZUS ile się czeka?

Pokrywając koszty pogrzebu,należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy ZUS.Ile się czeka na wypłatęśrodków? Zgodnie z przepisami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma30 dni na przekazanie pieniędzy uprawnionemu wnioskodawcy. Zwyklenastępuje to znacznie szybciej. Istotne jest, aby złożyćkompletną dokumentację, unikając tym samym jej uzupełniania, coznacznie wydłuża proces przyznawania świadczenia.

Starając się o zasiłekpogrzebowy 2020, należywypełnić wniosek Z-12 oraz dołączyć niezbędne dokumenty: aktzgonu, akt urodzenia martwego dziecka lub odpis zupełny aktuurodzenia dziecka, z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.Konieczne są również oryginały rachunków potwierdzającepokrycie kosztów pogrzebu lub ich kopie potwierdzone za zgodność zoryginałem przez bank, w którym zostały wcześniej złożone.

Sprawdź również:  Zasiłek pogrzebowy dla osoby nieubezpieczonej

H2: Czy zasiłek pogrzebowy należy się każdemu?

Odpowiadając na pytanie, czyzasiłek pogrzebowy należy się każdemu,warto przywołać obowiązujące w tym zakresie przepisy. Ustawajasno precyzuje, że świadczenie może być wypłacone członkomrodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi,osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego oraz osobieobcej, jeśli pokryli koszty pogrzebu. Trzeba zatem legitymować sięoryginałami rachunków, a w niektórych przypadkach dołączyć downiosku dokument, potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo zezmarłym.

Odrębną kwestią jest zasiłekpogrzebowy z MOPS,przysługujący rodzinie osoby zmarłej, która była bezrobotna lubnieubezpieczona. Wówczas z wnioskiem należy zgłosić się dowłaściwego ośrodka, który przyznaje świadczenie z przeznaczeniemna pokrycie kosztów pogrzebu i opłacenie miejsca na cmentarzu.Warto wspomnieć, iż jeśli zmarły ubezpieczony był w KRUS,zasiłek pogrzebowy równieżprzysługuje – na zasadach zbliżonych do świadczenia wypłacanegoprzez ZUS. Jego wysokość również wynosi 4.000 zł.

Zasiłek pogrzebowy jestświadczeniem pozwalającym pokryć koszty pochówku. O wypłatęmogą starać się osoby lub instytucje, które formalnie uiściłynależności związane z pogrzebem i dysponują oryginałamirachunków. Warto pamiętać, że wniosek należy złożyć w ciągu12 miesięcy od daty śmierci osoby bliskiej, dlatego też dobrzejest przygotować komplet dokumentów tuż po ich otrzymaniu izgłosić się do ZUS wceluuzyskaniaświadczenia.

Sprawdź również:  Ostatnie pożegnanie. Godnie i profesjonalnie