Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość oraz zasady przyznawania regulują przepisy Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie, przyznawane przez ZUS lub KRUS, często mylnie łączone jest z indywidualnym ubezpieczeniem. Jeśli zmarły posiadał polisę np. w PZU, zasiłek pogrzebowy będzie wypłacony z budżetu państwa oraz – jako jednorazowe odszkodowanie – od ubezpieczyciela, w zależności od warunków polisy.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS wynosi 4.000 zł i wypłacany jest, w przypadku osób bliskich, w pełnej wysokości, niezależnie od udokumentowanych kosztów pogrzebu. Inaczej sprawa wygląda, jeśli pochówek odbył się na koszt pracodawcy, gminy czy ośrodka pomocy społecznej. Wówczas świadczenie należy się tym podmiotom, ale tylko w kwocie odpowiadającej przedstawionym rachunkom za pogrzeb, jednak nie większej niż wspomniane 4.000 zł.

H2: Zasiłek pogrzebowy ZUS ile się czeka?

Pokrywając koszty pogrzebu, należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy ZUS. Ile się czeka na wypłatę środków? Zgodnie z przepisami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na przekazanie pieniędzy uprawnionemu wnioskodawcy. Zwykle następuje to znacznie szybciej. Istotne jest, aby złożyć kompletną dokumentację, unikając tym samym jej uzupełniania, co znacznie wydłuża proces przyznawania świadczenia.

Starając się o zasiłek pogrzebowy 2020, należy wypełnić wniosek Z-12 oraz dołączyć niezbędne dokumenty: akt zgonu, akt urodzenia martwego dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Konieczne są również oryginały rachunków potwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez bank, w którym zostały wcześniej złożone.

H2: Czy zasiłek pogrzebowy należy się każdemu?

Odpowiadając na pytanie, czy zasiłek pogrzebowy należy się każdemu, warto przywołać obowiązujące w tym zakresie przepisy. Ustawa jasno precyzuje, że świadczenie może być wypłacone członkom rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego oraz osobie obcej, jeśli pokryli koszty pogrzebu. Trzeba zatem legitymować się oryginałami rachunków, a w niektórych przypadkach dołączyć do wniosku dokument, potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym.

Odrębną kwestią jest zasiłek pogrzebowy z MOPS, przysługujący rodzinie osoby zmarłej, która była bezrobotna lub nieubezpieczona. Wówczas z wnioskiem należy zgłosić się do właściwego ośrodka, który przyznaje świadczenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu i opłacenie miejsca na cmentarzu. Warto wspomnieć, iż jeśli zmarły ubezpieczony był w KRUS, zasiłek pogrzebowy również przysługuje – na zasadach zbliżonych do świadczenia wypłacanego przez ZUS. Jego wysokość również wynosi 4.000 zł.

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem pozwalającym pokryć koszty pochówku. O wypłatę mogą starać się osoby lub instytucje, które formalnie uiściły należności związane z pogrzebem i dysponują oryginałami rachunków. Warto pamiętać, że wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci osoby bliskiej, dlatego też dobrze jest przygotować komplet dokumentów tuż po ich otrzymaniu i zgłosić się do ZUS w celu uzyskania świadczenia.